പത്രപ്രവർത്തനവും ആധുനികസാങ്കേതികവിദ്യയും

പത്രപ്രവർത്തനവും ആധുനികസാങ്കേതികവിദ്യയും

Programme Code: HBC/MAL/CPJM/2019-20

പ്രോഗ്രാമിന്റെ ശീർഷകം: പത്രപ്രവർത്തനവും ആധുനികസാങ്കേതികവിദ്യയും (Journalism And Modern Technology)

Name of the Faculty in Charge: Soumya Paul     |     Instructional Hours: 30 Hours 

SYLLABUS (100% Theory)

Objective

Given critical thinking, effective communication, social interaction, ethical standard and lifelong learning through this syllabus. 

മൊഡ്യൂൾ - 1  (12 മണിക്കൂർ)

 • പത്രപ്രവർത്തനം
 • ചരിത്രം
 • വളർച്ച
 • വികാസം
 • പത്രഭാഷ
 • ഉള്ളടക്കം
 • വാർത്ത - റിപ്പോർട്ടി൦ഗ് എന്നിവ തമ്മിലെ വൃതൃാസം
 • അഭിമുഖം
 • സാധൃതകൾ
 • സവിശേഷതകൾ
 • രചനാപരിചയം...

മൊഡ്യൂൾ - 2   ( 8 മണിക്കൂർ)

 • വിവിധ തരം പത്രപ്രവർത്തനരീതികൾ
 • ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ്
 • ഇൻ്റർപ്രറ്റീവ്
 • അഗ്രസീവ്
 • സെൻസേഷണൽ
 • ഓൺലെെൻ
 • ഫോട്ടോ
 • ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം
 • വാർത്താചർച്ചകളും പ്രേക്ഷകരും
 • പത്ര ധർമ്മം
 • പത്രപ്രവർത്തകനുണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങൾ
 • രചനാപരിചയം..

മൊഡ്യൂൾ 3   (8 മണിക്കൂർ)

 • ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ
 • ഉത്ഭവം
 • വികാസം
 • നവമാധൃമങ്ങൾ
 • ഫേസ്ബുക്ക്, യുട്യൂബ്, ട്വിറ്റർ, ബ്ലോഗ്, ഇന്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ സാങ്കേതികതയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
 • വിവിധ ടെലികാസ്റ്റിങ്
 • ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മാധ്യമ വൃാപനം
 • ഇ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതു ഇടം എന്ന നിലയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ
 • ഗുണദോഷങ്ങൾ
 • ജനപ്രിയ സംസ്കാരവും നവമാധൃമങ്ങളും, ഭാഷയും
 • സെെബർ സാഹിത്യം
 • സാധൃതകൾ
 • വെല്ലുവിളികൾ..

നിർദ്ദേശിച്ച വായനകൾ:

 • റോബർട്ട് ഡബ്ല്യു. മക്‍ചെസ്നി, ‘ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് മീഡിയ’, മോണ്ടി റിവ്യൂ പ്രസ്സ്, 2004
 • അനിൽകുമാർ വടവാതൂർ, പത്രപ്ര൪ത്തനത്തിലെ ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങൾ, കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2000
 • ആന്റണി നല്ലേപറമ്പിൽ, മാധ്യമങ്ങളും മലയാള സാഹിത്യവും, കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരുവനന്തപുരം, 2000.
 • മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങൾ, കേരള പ്രസ്തുത അക്കാദമി, കൊച്ചി, 1999.
 • പത്രഭാഷ - കേരളപ്രസ് അക്കാദമി.
 • Lynn Abrams, Oral History Theory, (Routledge, 2010).  
 • Valerie Raleigh Yow, Recording Oral History: A Practical Guide for the Humanities and Social Scientists (Alta Mira Press, 2005).  
 • Ritchie, Donald A., ed. The Oxford Handbook of Oral History. Oxford University Press, 2011 
 • Donald A. Ritchie, Doing Oral History, (Oxford University Press, 2003).  
 • Paul Thompson, The Voice of the Past (Oxford University Press, 2000, 3rd edition) 
 • Linda P. Wood, Oral History Projects in Your Classroom (Oral History Association Pamphlet Series,2001) 
 • Robert Perks & Alastair Thomson, The Oral History Reader (Routledge, 1998). 

HBC Live